Wednesday, July 22, 2009

tugasan 2 pa1 aku 230709

1. Nama : Fazlie B Mohd Kamaruzaman No Pend: P52376

2. Nama : _______________________________ No Pend: __________

3. Nama : _______________________________ No Pend: __________

4. Nama : _______________________________ No Pend: __________

5. Nama : _______________________________ No Pend: __________

6. Nama : _______________________________ No Pend: __________

Tugasan 1

Baca dan fahami abstrak di atas, kemudian tulis tajuk yang tepat dan sesuai dngan abstrak tersebut.

Tajuk : Kesediaan guru-guru Sains dan Matematik terhadap perubahan bahasa pengajaran dan pembelajaran daripada bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris.

Tugasan 2

Nyatakan objektif kajian di atas

Objektif kajian:

  1. Mengenal pasti kelayakan akademik guru, pengalaman mengajar Sains dan Matematik, latihan profesional yang dihadiri, kecekapan guru berbahasa Inggeris dalam aspek lisan dan tulisan, kemahiran guru menggunakan komputer dan ICT, dan kesediaan sekolah dari aspek prasarana.
  2. Meninjau perbezaan kesediaan antara guru-guru yang ada latihan dengan guru yang tiada latihan untuk menggalakkan inovasi tersebut.
  3. Menganalisis data kajian dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi, iaitu ujian –t.

Tugasan 3

Bina soalan-soalan kajian yang tepat dan sesuai dengan kajian yang dihuraikan

Soalan kajian :

1. Sejauh manakah kelayakan akademik guru, pengalaman mengajar Sains dan Matematik, latihan profesional yang dihadiri, kecekapan guru berbahasa Inggeris dalam aspek lisan dan tulisan, kemahiran guru menggunakan komputer dan ICT, dan kesediaan sekolah dari aspek prasarana dapat membantu

2. Adakah terdapat perbezaan kesediaan antara guru-guru yang ada latihan dengan guru yang tiada latihan untuk menggalakkan inovasi tersebut

3. Bagaimanakah hasil kajian setelah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriftif dan statistik inferensi, iaitu ujian –t?

Tugasan 4

Baca dan fahami Jadual 1 di bawah, dan kemudian pilih ayat yang tepat dan sesuai bagi menyatakan dan mentafsirkan maklumat yang terdapat dalam jadual tersebut

Jadual 1 menunjukkan maklumat latar profesionalisme responden dari sekolah rendah di daerah Pasir Mas dan Tumpat, Kelantan. Daripada jadual ini, didapati bahawa guru-guru mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk mengajar Sains dan Matematik di sekolah rendah tetapi sebahagian besar daripada mereka berpencapaian rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan lemah dalam aspek kecekapan lisan dan tulisan bahasa tersebut. Kajian juga mendapati lebih daripada 60.0% guru tidak mempunyai latihan profesional dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik dalam bidang komputer. Guru yang ada latihan dalam bahasa Inggeris dan kompter didapati lebih bersedia untuk melaksanakan pengajaran sains dan Mtematik dalam Bahasa Inggeris.

No comments:

Post a Comment